Algemene voorwaarden

Met betrekking tot deelname aan een coachingsessie, -trajecten of workshops.


1. Toepassing 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Monique Maas | Moonszicht (hierna te noemen opdrachtnemer) gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 83361774 met de persoon (of ouders / begeleiders van persoon) en / of organisatie (hierna te noemen opdrachtgever) die gebruik maakt van door opdrachtnemer aangeboden diensten.

Beide partijen verklaren zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord, zoals ook vermeld op het intake formulier en website. Van toepassing is de versie die op moment van opdrachtverstrekking op de website www.moonszicht.nl vermeld staat.


2. Coachingsessies 

De coachingsessies vinden plaats in de boomgaard en / of ponywagen op kinderboerderij de Oude Hofstede te Ede, indien er gewerkt wordt met pony’s. En in de weide aan de Harderwijkerweg te Arnhem, indien er gewerkt wordt met paarden of nader overeengekomen locatie.

Onder de coachingsessie wordt verstaan:

  1. Individuele of duo-sessie; waarin de opdrachtgever begeleid wordt door de opdrachtnemer met (deels) co-coaching van pony’s / paarden.
  2. Coachingstraject; meerdere sessies waarin de opdrachtgever begeleid wordt door de opdrachtnemer met (deels) co-coaching van pony’s / paarden.
  3. Workshop; een themasessie (pony’s / paarden)coaching in klein groepsverband.
 

3. Opdrachtbevestiging 

De inschrijving voor 1 van bovengenoemde activiteiten is definitief na schriftelijke (e-mail / tekstbericht) of mondelinge bevestiging van opdrachtnemer. Deze opdrachtbevestiging door opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt het recht om opdrachten te weigeren.


4. Annuleren van coachingsessie door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeenkomst of overeengekomen datum / tijdstip van een coachingsessie wil annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het is mogelijk om tot 3 dagen van te voren, mits in overleg, de bevestigde afspraak kosteloos te annuleren / verplaatsen.
  2. Wanneer opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang de afspraak wil annuleert, is hij / zij 50% van het factuurbedrag verschuldigd aan opdrachtnemer (+ eventuele kosten aan derden).
  3. Wanneer opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang de afspraak annuleert, is hij / zij het volledige factuurbedrag verschuldigd aan opdrachtnemer (+ eventuele kosten aan derden).
  4. Wanneer opdrachtgever bij aanvang van de afspraak niet verschijnt of slechts een deel hiervan kan bijwonen, heeft hij / zij geen recht op terugbetaling /compensatie.
 

5. Wijzigen van coachingsessie door opdrachtnemer 

Opdrachtnemer behoudt zichzelf het recht om een coachingsessie te verplaatsen bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of sterfgeval. Ook bij zeer slechte weersomstandigheden zoals onweer of hevige buien. In goed overleg met opdrachtgever wordt een vervangende datum en tijdstip overeengekomen, of er wordt een andere manier van coaching aangeboden.


6. Uitvoering van de opdracht 

Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, is opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat er voor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten geheel in de lijn van opdrachtnemer.


7. Betaling van de coachingsessie door opdrachtgever 

De coachingsessie / -traject wordt na opdrachtbevestiging gefactureerd. Het factuurbedrag dient voor aanvang van de eerste coachingsessie op de bankrekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven. Het is ook mogelijk het bedrag op de dag zelf voor aanvang van de coachingsessie te voldoen, mits dit duidelijk van te voren afgesproken is.


8. Incasso

Indien niet tijdig wordt betaald (zoals hierboven vermeld) is de opdrachtgever administratiekosten a € 25,- verschuldigd. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden, is de opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd.


9. Aansprakelijkheid 

Deelname aan de coachingsaessie is op eigen risico. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (indirecte of directe) schade aan personen en / of goederen. Het spreekt voor zich dat zowel de locatie als de pony’s / paarden zorgvuldig zijn geselecteerd en de activiteiten met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid worden uitgevoerd en begeleid. Niettemin kan het werken met dieren risico’s met zich mee brengen. Aan het begin van iedere sessie wordt de client hierop geattendeerd.


10. Geheimhouding 

Beide partijen: Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Behalve als opdrachtnemer als onderaannemer is aangenomen door een externe opdrachtgever en de opdrachtgever / deelnemer aan de coachingsessie(s) onder het traject van de externe opdrachtgever valt. Dan kan met toestemming van opdrachtgever(s) / deelnemer(s) tussen opdrachtnemer en externe opdrachtgever worden overlegd en belangrijke informatie uitgewisseld worden ten gunste van de opdrachtgever/ deelnemer die deelneemt aan de coaching die Moonszicht biedt.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van client.

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.moonszicht.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Moonszicht.